XARXES-SISTEMES INFORMÀTICS

Atribucions generals de l’Enginyer Tècnic de Telecomunicació.

■ Decret 2479/1971 (BOE 18.10.71) regula les facultats i competències dels enginyers tècnics de telecomunicació.
■ Llei 12/1986 (BOE 2.4.86) referent a la regulació de les atribucions professionals dels arquitectes i enginyers tècnics.
■ Reial decret 1954/1994 (BOE 17.11.94) referent a homologacions de títols.

 

Tot això permet:
■ Emetre informes o dictàmens i practicar peritatges.
■ Dirigir l’execució material de la construcció, instal·lació, control tècnic i el manteniment de les seves instal·lacions o indústries.
■ Redactar i signar projectes.

 

Especialitats dels Enginyers Tècnics de Telecomunicació (ITT):
■ Sistemes electrònics.
■ Telemàtica.
■ So i imatge.
■ Sistemes de Telecomunicacions.

 

Sistemes i xarxes informàtiques
■ Projectes, certificacions i disseny de xarxes Informàtiques.
■ Memòries tècniques, projectes de legalització i homologacions d’equips Informàtics i de
comunicacions.
■ Peritatges i dictàmens.
■ Seguretat i manteniment de sistemes Informàtics.
■ Gestió de centres de dades.
■ Gestió de xarxes telemàtiques.

Total Page Visits: 192 - Today Page Visits: 1