CYPE per a col·legiats

108

 

 

El COETTC ofereix a tots els seus col·legiats els següents paquets de CYPE, per a:

CYPECAD MEP

CYPETEL ICT

CYPE Arquimedes

CYPEELEC REBT

 

Formulari de sol·licitud

 

 

 

Descarrega CYPE vers-2021   Manual Bàsic

 

CYPECAD MEP

CYPECAP MEP és un programa per al disseny i dimensionament de l’envolupant, la distribució, i les instal·lacions de l’edifici sobre un model 3D integrat amb els diferents elements de l’edifici.

CYPECAD MEP s’estructura en diferents solapes interrelacionades. Depenent del país seleccionat en la creació d’una obra, CYPECAD MEP realitza diferents comprovacions i dimensionaments.

 

CYPETEL ICT

CYPETEL ICT permet dissenyar la infraestructura amb la finalitat d’albergar les instal·lacions dels diferents serveis de telecomunicacions, guiant a l’usuari per a una correcta configuració. El programa realitza els càlculs i comprovacions de la instal·lació per a garantir l’accés als següents serveis:

 

 • Radiodifusió sonora i televisió terrestre (RTV)
  Captació, adaptació i distribució.
 • Televisió i radiodifusió sonora procedents de satèl·lit
  Previsió de captació. Distribució i mescla amb els senyals terrestres.
 • Telefonia disponible al públic (STDP)
  Mitjançant xarxes de cables de parells i/o parells trenats.
 • Telecomunicacions de banda ampla (TBA)
  Mitjançant xarxes de cables coaxials.
 • Telecomunicacions de banda ampla (TBA)
  Mitjançant xarxes de cables de fibra òptica.

CYPETEL ICT compta amb:

 • Una eina de dibuix per a l’edició dels plànols necessaris del projecte.
 • Una edició dinàmica dels esquemes d’infraestructura i serveis de telecomunicacions.
 • Genera automàticament els documents del projecte tècnic.

Tot això mitjançant una interfície d’usuari de gran accessibilitat, amb múltiples opcions i ajudes en l’edició.

CYPE Arquímedes

CYPE Arquímides és l’eina més completa per a mesuraments, pressupostos, certificacions, plecs de condicions i manual d’ús i manteniment de l’edifici. Inclou un diccionari per a la localització ràpida de conceptes a partir de termes clau. Associa gràfics a partides, a capítols i a preus unitaris.

 

CYPELEC REBT

CYPELEC REBT és una aplicació dissenyada per a assistir al projectista d’instal·lacions elèctriques en baixa tensió, basada en la verificació del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT), aprovat i reflectit en el R.D. 842/2002 de 2 d’agost de 2002, i publicat en el BOE núm. 224 de data 18 de setembre de 2002.

En la implementació dels requeriments exigits pel Reglament, s’ha tingut en compte l’especificat en les Instruccions Tècniques Complementàries (ITC-BT) així com en la Guia Tècnica d’aplicació del Reglament. També s’han contemplat les normes UNEIX a les que el mateix reglament es remet per al desenvolupament de determinats càlculs i comprovacions (per exemple: UNEIX 20460-5-523, UNEIX-HD 60364-4-43, UNE-EN 60909, etc.).

La informació corresponent a l’aplicació del Reglament en la verificació dels diferents elements que componen la instal·lació elèctrica (cables, aparellatge, etc.), pot consultar-se en els llistats justificatius que l’aplicació proporciona sobre cadascun d’aquests elements.

 

 

Total Page Visits: 182 - Today Page Visits: 5

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here