100 assoliments col·legials i associatius en més de 20 anys de trajectòria

1903

Durant més de 20 anys el Col·legi ha avançat i assolit grans fites en defensa dels drets dels nostres col·legiats. I, això és el que ha volgut reflectir José Javier Medina, ex-degà del COGITT i ex-president de l’AEGITT durant forces anys, ara director del col·legi realitzant aquest recull de la feina que s’ha fet dins la nostra entitat. Ha estat una gran tasca d’equip de la qual ens sentim orgullosos.

 1. Es multiplica per 2,5 el nombre de col·legiats i associats i per més de 5 la xifra de recursos econòmics i patrimoni institucional.
 2. Posada en marxa dels projectes globals de Participació, Comunicació i Descentralització del COITT i la AEITT. Aquest pla, aprovat per tots, va obrir el procés de creació d’associacions en les diferents comunitats autònomes.
 3. Creixement en els àmbits professionals, d’activitat i prestigi laboral (ràtios empro, llocs qualificats, salaris) així com de quantitat i qualitat dels projectes tècnics.
 4. Entrada del COITT en el Consell Assessor de Telecomunicacions, des de la seva pròpia creació, arribant a ser representants del Grup de Col·legis Professionals i Personalitats de reconegut prestigi, i amb participació destacada dins de la seva Comissió Permanent.
 5. Represa històrica i potenciació mediàtica dels Congressos Professionals de les Telecomunicacions, amb presència institucional en les fires sectorials Expocomm, Matelec i AVENC, mitjançant edicions bianuals del màxim nivell professional i empresarial. Es multiplica per 2,5 el nombre de col·legiats i associats i per més de 5 la xifra de recursos econòmics i patrimoni institucional.
 6. Definició, disseny i promulgació de la Llei 1/98 de ICT (Infraestructures Comunes de Telecomunicació), negociada en els departaments tècnics de la Direcció General de Telecomunicacions i signada pel ministre Rafael Arias Salgado.
 7. Reconeixement, per resolució del Secretari d’Estat José Manuel Villar, l’any 2000, dels enginyers i els Enginyers Tècnics de Telecomunicació com els professionals amb atribucions per a la signatura dels projectes desenvolupats en ICT.
 8. Denúncia davant la ministra Ana Birulés de la necessitat de definir, mesurar i preservar marges amplis de seguretat mitjançant projectes tècnics de control dels nivells d’Emissions Radioelèctriques, i consecució d’aquests projectes per al col·lectiu professional.
 9. Relacions internacionals amb entitats professionals i acadèmiques en el marc de la UE, mitjançant la participació i organització de trobades d’experts de la FEANI i les associacions professionals europees: Portugal, França, Itàlia, Regne Unit, etc.
 10. Posada en marxa amb diverses universitats d’iniciatives en formació i reciclatge per a professionals, mitjançant l’organització de conferències sectorials, trobades professionals i jornades tècniques, com les de la UAH, UCIII, UPM, UCLM, UPS, UCAM, UEM, UV.
 11. Disseny i posada en marxa d’estudis professionals i iniciatives en educació a nivell nacional i internacional: trobades acadèmiques, seminaris soci-laborals i premis referents de creixent prestigi a professionals i esdeveniments de les TIC en diferents àrees.
 12. Creació de les primeres càtedres en universitats organitzades per un col·legi professional a Espanya, en la UPM, en la UPV i en la ULPGC.
 13. Definició i negociació a Espanya i a Europa dels nous models d’estudis d’Enginyeria en el marc de l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior) i la seva implantació.
 14. Accés dels actuals titulats enginyers i enginyers tècnics en igualtat de condicions amb els futurs enginyers de grau als programes màster del segon cicle oficial universitari segons les noves estructures formatives, acordats amb la ministra Mª Jesús Sansegundo.
 15. Creació de programes i pistes reals de ICT, Emissions Radioelèctriques i Llar Digital en l’àmbit universitari i professional per a pràctiques d’empreses i professionals.
 16. Disseny i impartició de la Formació per a Orientació Sociolaboral de nous titulats en 20 universitats espanyoles. Així mateix, l’arrencada dels Cursos d’Estiu en cinc universitats/any, UPM, UCLM, UJ, UAH i UIMP
 17. Disseny i posada en marxa d’una Borsa d’Ocupació que arriba a recollir en períodes de crisis pràcticament el 50% dels titulats cercadors d’ús de la nostra titulació i que és interactiva amb acords de RR.HH. amb noves empreses a través d’ofertes de treball específiques per als nostres col·legiats.
 18. Negociació i obtenció des de la presidència del INITE de l’accés al grup A (Alta Direcció) de la Funció Pública Europea dels enginyers tècnics i arquitectes tècnics espanyols, i pla de convergència futura des d’un nou grup A2 a Espanya.
 19. Obtenció de compromisos amb ajuntaments de primer nivell per a la convocatòria de llocs específics per a enginyers tècnics de telecomunicació, així com en Telefónica.
 20. Promoció i autoria del Llibre blanc de Llar Digital, que ha servit com a referent als professionals d’aquest sector d’activitat i que es va plantejar a la ministra d’Habitatge, Mª Antonia Trujillo, per a la seva consideració d’inclusió en els habitatges protegits i la definició dels Codis Tècnics de l’Edificació.
 21. Desenvolupament i difusió dels continguts de programes d’estudis que han situat als nostres professionals de So i Imatge amb els màxims coneixements, competències i facultats per a la pràctica professional i l’execució i direcció d’obra de projectes en condicionament i aïllament acústic, mesuraments de soroll, etc.
 22. Preservació de totes les especialitats de la nostra titulació amb competències per a tota mena de projectes habituals en telecomunicació, així com de les competències dels estudis de telemàtica dentro de l’activitat professional de telecomunicació.
 23. Creació i disseny dels primers màsters oficials creats a Espanya, en la UEM i en la UCLM, conforme als “criteris de Bolonya” en Llar Digital, assegurant la participació dels professionals i de les principals empreses operadores, fabricadores, constructores, promotores i instal·ladores del sector TIC.
 24. Participació, com un dels 15 experts a Espanya, en el disseny i progrés del Pla Avança 2006-10, en la Ponència presidida per Emilio Ontiveros i propiciada pel Secretari d’Estat TSI Francisco Ros. S’han introduït en les mesures d’aquest pla conceptes tan decisius com Llar Digital, IHD en ICT, Ciutat Digital, usabilitat, etc.
 25. Introducció de la necessitat de contractació de professionals titulats en telecomunicacions en ajuntaments i mancomunitats, promoguda en fòrums com la Comissió per al Desplegament de les Infraestructures de Radiocomunicació, CT133 de AENOR, CMHD, Pla Avanza, etc.
 26. Obtenció de l’exclusivitat de signatura per a enginyers i enginyers tècnics de telecomunicació en totes les seves especialitats per a projectes de ICTs a través de la seva promulgació en la llei 10/2005 de l’Audiovisual.
 27. Participació i consultoria amb les màximes autoritats en els Programes de Ciutats Digitals, en les comunitats autònomes de Madrid i de Castella-la Manxa. Nomenament com a membre del Consell Assessor de Telecomunicacions de CLM.
 28. Generació i posada en marxa dels primers plans pilot a Espanya de Mapes de Soroll per a municipis que hauran de complir la preceptiva Directiva Comunitària.
 29. Posada en marxa dels màsters oficials universitaris en Llar Digital amb dues universitats espanyoles, en desenvolupament de la llei negociada per a accés directe dels enginyers tècnics als cicles segon i tercer oficials formatius a Espanya.
 30. Aprovació d’estatuts del COITT que permeten la incorporació al nostre col·lectiu de professionals que aconsegueixin les noves titulacions en el marc de l’EEES en Telecomunicacions.
 31. Definició del Llibre blanc de la Professió de ITT que integra les titulacions d’Enginyer Tècnic i de Graduat en Telecomunicacions, amb la col·laboració de 35 Escoles.
 32. Progrés en el procés descentralització, mitjançant el progrés de les actuals (comunitats catalana, valenciana, canària i gallega) i creació de noves associacions territorials (comunitats castellà-manxega, madrilenya, andalusa i murciana).
 33. Participació en el disseny i desenvolupament proactiu del Pla Avança 2006-10, amb la participació en projectes de diferents agents per a la promoció dels professionals de l’enginyeria tècnica de telecomunicació i la difusió de les ajudes i subvencions del Pla.
 34. Signatures de convenis i projectes singulars en Llar Digital, Ciutats Digitals, mapes soroll, etc. amb municipis, comunitats, universitats, parcs tecnològics i associacions.
 35. Presidència des del COITT del Grup de Projectes de IHD (Infraestructures de Llar Digital) en la Comissió Multisectorial de la Llar Digital i creació del projecte tipus de IHD.
 36. Conveni creació i posada en marxa del projecte “Màlaga Valley e27” amb projecció europea i participació de mitjans de comunicació i de tot el sector de les TIC espanyol.
 37. Proposta assumida per l’Associació de Promotors per a emprendre en negociacions amb el Ministeri d’Habitatge per als continguts en Acústica dels Codis Tècnics de l’Edificació, així com la conveniència de regular des del MITyC determinada obligatorietat bàsica per a projectes de IHD (Infraestructures de Llar Digital).
 38. Es forma part, com a membre oficial en la Mesa de Desplegament d’Infraestructures de Ràdio Comunicació, introduint les mesures clau per a la recomanació del projecte tècnic d’Emissions Radioelèctriques com a garant de la seguretat per als ciutadans en instal·lacions de radiodifusió i de telefonia mòbil, i increment en el seu share de mercat.
 39. En la mateixa taula MDIRC, en contacte amb comunitats autònomes, FEMP i AETIC, s’imposa com una de les conclusions principals el requeriment de llocs d’enginyers i tècnics de telecomunicacions en municipis i mancomunitats.
 40. Participació i assessoria del Col·legi i d’Associacions Territorials per a la planificació, comunicació i progrés del pla d’apagat analògic i encès digital per a la Televisió Digital Terrestre.
 41. Creació de la Xarxa de l’Ensenyament com a major col·lectiu de totes les enginyeries espanyoles, dedicat a la defensa de la capacitat docent dels nostres titulats en tots els nivells de l’ensenyament, i facilitant l’accés a tota mena de convocatòries que puguin estar relacionades tècnicament amb els estudis de la nostra titulació.
 42. Presidència des del COITT del Grup de Formació de la CMHD per a la definició, estandardització i registre d’entitats i programes formatius per a professionals reconeguts de Llar Digital, en instal·ladors, integradors, gestors i projectistes des de la Comissió Multisectorial de la Llar Digital.
 43. Es genera una estratègia davant la crisi de reducció de costos pressupostaris compatible amb inversions en segments estratègics per a l’ocupació; formació i reciclatge amb descomptes de fins al 80% per a aturats; accés a nous projectes de diversificació en energies renovables, els quals s’aconsegueixen pels ITT.
 44. Adaptació del pressupost col·legial de mínims, competitiu per a la situació de crisi, que pal·lia el descens del 40% de baixada del sector de la construcció i ens manté protegit el patrimoni col·legial. Foment de viabilitat col·legial promocionant projectes de diversificació: energia solar, llar digital, electrotècnia, acústica i llicències d’activitat.
 45. Les titulacions de Grau en enginyeria obtenen la professió de ITT, permetent la pervivència i fins i tot el creixement de la col·legiació i reconeixement de l’enginyeria tècnica com a referent a Espanya i a Europa.
 46. Obrir camí des de la nostra professió al grup A de la funció pública i a la millora de perfils cursant reduïts crèdits addicionals, mitjançant el disseny, promoció i convenis de reconeixement d’experiència professional per al Curs d’Adaptació al Grau.
 47. Organització de formació i ocupació especialitzats en postgrau i oportunitats de negoci per a ITT, creant xarxes de formació orientada als nous emprenedors, tant en cursos de formació intensius i on-line com en programes d’orientació soci-laboral en col·laboració periòdica amb prop de 30 Escoles universitàries. Generació com a factors estratègics cursos formatius orientats a l’ocupació seguint les sigles de demanda i amb programa de outplacement a mesura per a aturats.
 48. Participació amb la SETSI en el disseny del nou Reglament de ICT que inclou conceptes de creixement professional per a les TIC mitjançant conceptes tals com implantació de FTTH i la introducció de les IHD dins dels Projectes de ICT, d’acord al que prescrivim en el Pla Avança en la mesura INF.07.
 49. Disseny i seguiment progressiu d’un pla de desenvolupament d’Associacions Territorials orientat a la creació de Demarcacions del Col·legi en territoris, promovent la unió col·legial i la preservació patrimonial, seguint iniciatives com el disseny de la PITT.
 50. Defensa de la competència i facultat dels nostres professionals i lliure exercents en nous projectes de diversificació com els d’energies renovables, acústica, llar digital, etc. que han desembocat en diversos canvis normatius amb facultats potencials per a ITTs, com el reconeixement pel TSJ de les nostres plenes capacitats en Electricitat.
 51. Defensa, definició i posada en marxa conjuntament amb la Direcció General de Telecomunicacions, de l’estàndard de qualitat ENAC del “Verificat de Projectes”.
 52. Lideratge en la realització de projectes tècnics de mesurament d’emissions radioelèctriques, que asseguren a la ciutadania la seguretat i la qualitat del treball i resultats professionals en el control segur per a àrees sensibles de l’espectre radioelèctric.
 53. Creació d’un viver d’empreses i d’oportunitats per a emprenedors, contactant amb les empreses líders en el sector TIC, així com la relació amb associacions professionals a promoure des de la futura Apeyet.
 54. Acords i convenis de col·laboració amb Universitats, centres de recerca, parcs tecnològics i del coneixement, com en el cas de APTE.
 55. Entrada a través de la Secretaria d’Estat per a la Societat de la Informació, en relacions amb els seus organismes oficials, com Red.es i uns altres, que han permès la creació i participació en taules i tallers de debat en professionals digitals, com en el Ficod.
 56. Obtenció i contribució amb plans d’ajudes a l’activitat i subvencions en el marc de programes d’ajudes, mitjançant accions formatives per a professionals, com a disseny i accions formatives en cursos sobre perfils d’oportunitat, potencials jaciments d’ocupació per a titulats ITTs: SEU/SEM, Peritatges Judicials Enginyer de Seguretat, etc
 57. Increment dels Serveis col·legials, així com àmplia posada en marxa de Comitès específics de treball i desenvolupament interns d’activitat d’utilitat per als associats en matèries de gestió financera, jurídica, social, Club de l’excel·lència i uns altres.
 58. Planificació per a millores reguladores del servei professional en matèria d’acústica, mitjançant el creixement de la Comissió d’Acústica col·legial i la seva projecció cap a una xarxa, una plataforma i segells de reconeixement per a acreditació de professionals.
 59. Lideratge i reconeixement a la presència i lobby col·legial en matèria de nous usos innovadors de les telecomunicacions i la banda ampla, com són els desenvolupaments en projectes d’implantació com FTTH, Llar Digital i en Smart Cities. Lideratge i reconeixement genuí de know-how en àrees com els congressos de Turisme Digital.
 60. Presència rellevant creixent en les autoritats estatals, comunitàries i locals per a projectes de TIC i sostenibilitat, així com en els mitjans de comunicació d’àmbits generals i sectorials, per a la promoció de l’ús de les TIC.
 61. Participació des de la ponència del CATSI en plans estratègics globals per a desenvolupament a Espanya i Europa de les TIC, com a membres en l’assessoria i seguiment del Pla Avança 2009-12 i les derivades de l’Agenda Digital en el període 2013-15.
 62. Desenvolupament d’iniciatives i acords amb més de 20 municipis i unitats territorials en matèria d’aplicacions i projectes per a Smart Cities. Desenvolupament a mesura de Convenis de col·laboració per a fomentar el teixit de projectes per als nostres professionals i presentació a ajudes oficials
 63. Col·laboració amb Associacions, Organismes oficials, com Red.es, Setsi, Aenor i Reci en grups de treball sobre ciutats i edificis intel·ligents
 64. Planificació d’espais formatius de reciclatge i postgrau amb Universitats i institucions amb activitat lectiva per a impartir programes amb reconeixement certificable en Smart Cities i Continguts Digitals
 65. Responsabilitats de direcció i coordinació per a grups estratègics en la patronal de les telecos, Ametic, per a Smart Cities: presidència dels Grups de treball d’Estandardització i Indicadors.
 66. Planificació i Presidència del Grup de Treball sobre Nous perfils professionals d’Ametic, amb potencial d’activitats innovadores en TIC.
 67. Gestió de formació, informació i motivació de professionals i futurs enginyers mitjançant l’orientació sociolaboral permanent, convocatòries de premis, presentacions de programes “Per a què serveix el Col·legi” i Promoció de la precolegiación
 68. Participació proactiva en la Aneca per al reconeixement de l’enginyer tècnic de telecomunicació en els nivells de correspondència professional Bressoles 2, amb la seva obtenció i equiparació amb Eqf 6, que col·loca als Enginyers Tècnics de Telecomunicació com a referents convergents amb els Graduats en Enginyeria europeus també per a l’activitat professional.
 69. Defensa de reconeixement professional de tota l’enginyeria i arquitectura tècniques espanyoles en la representació aconseguida des de la presidència de la comissió d’Afers exteriors i Relacions institucionals del Ingite.
 70. Posada en marxa d’iniciatives de difusió i actuacions per a coneixement i promoció d’estudis d’enginyeria, des de la presidència aconseguida del Comitè Nacional de la Feani.
 71. Defensa de la col·legiació obligatòria i projectes de telecomunicació davant noves normatives potencials i reals en matèria de Col·legis Professionals i el reconeixement de projectes de telecomunicació pel seu interès general i en aspectes de seguretat per a assumir les garanties de competència.
 72. Planificacions en Certificació d’enginyers especialistes en segments afins a la nostra professió, com l’Enginyer en Seguretat Física; en Seguretat de les Comunicacions i en Acústica.
 73. Definició de programes d’Habilitació Professional per a servei d’integració laboral a nous enginyers; per a reconeixement de CV professional per a RH; per a certificació de persones, conforme a norma 17024, en formació i experiència al llarg de la vida.
 74. Progrés en les aplicacions a noves institucions i plataformes per als estudis de l’enginyeria a Espanya i Europa, en representació de l’enginyeria tècnica, com en CEDEFOP, ENAEE, etc.
 75. Enginyers Tècnic i Graduats en Enginyeria són convergents amb els Bachelor on Engineering a tot el món. El nostre COGITT és el que col·legia al cicle d’enginyeria referent a Europa.
  Consolidació dels Graus en les 45 Escoles d’Universitats que imparteixen els títols per a les enginyeries de la branca de telecomunicació i reconeixement ple de la col·legiació en la nostra institució: Graus com a enginyers referents internacionals, en el marc col·legial de ITTs.
 76. Desenvolupament de servei de definició, promoció, difusió i presentacions dels nous perfils d’oportunitat per als Graduats i Enginyers Tècnics de Telecomunicació en àmbits de Màrqueting digital, posicionament web, gestió de comunitats.
 77. Posada en marxa de definició de Serveis-aplicacions a oferir en Smart Cities; i perfils professionals emergents requerits des de les principals empreses del sector i les Administracions Públiques en àmbits de ciutats intel·ligents.
 78. Servei d’orientació en àmbits municipals (ajuntaments i diputacions) per a assessorar, com a institució independent i experta, en matèria de característiques, ofereix-demanda, ajudes i requisits, projectes, professionals locals, etc. en els programa.
 79. Activitat tècnica, formativa i d’imatge en Drons i les seves aplicacions, participant en Congressos, implantació d’estudis i perfils i programes normatius com amb AESA.
 80. Borsa de treball interactiva amb alt nivell de reconeixement per ocupadors en presentacions de panells de RH amb Empreses TIC i Consultores i augment d’ofertes gestionades i publicades 30% per als graduats i enginyers tècnics de telecomunicacions del nostre país.
 81. Formació col·legial renovada en continguts i obertura cap a l’exterior de forma complementària al model d’oferta de cursos en reciclatge. Creativitat en nous perfils, contínua adaptació a sigles tecnològiques més demandades, a l’emprenedoria i ocupació, a projectes que no s’estudien en la carrera i LI, etc, i sí que orientats a oportunitats d’especialització.
 82. Posada en marxa d’un Nou Model Col·legial alineant persones i objectius renovats per al futur col·legial NMC compartit per tots, alineant les diferents visions del futur col·legial amb un model comú a compartir per tots.
 83. Renovació del 70% dels representants de les nostres institucions amb la incorporació de figures de gran rellevància en la nostra realitat professional en els òrgans assessoris i directius de les nostres institucions i el progrés de la PITT. Arrencada d’una reinvenció compartida de la imatge col·legial que va, des de bolcar-nos en la visibilitat en xarxes socials, fins a crear una nova imatge corporativa amb imminents canvis en la web i les comunicacions.
 84. Creixement des de la Descentralització territorial amb participació i resultats des del Consell de Degans, adjudicant més participació i responsabilitat territorial, amb més recursos i funcions dedicats a les activitats i oportunitats per a companys en els territoris.
 85. Participació descentralitzada. El paper i estatus dels territoris principals que integren el nostre col·lectiu professional ha passat de participació activa local a un protagonisme proactiu en institució col·legial, augmentant Associats, Activitats i Administracions locals en creixent relació.
 86. Progrés tècnic-institucional permanent en presència i prestigi en sector TIC i relacionis universitat-empresa amb acords i iniciatives conjuntes amb els representants d’Empreses i Professionals en Ametic; AAPP en Red.es i Femp, entrada d’indicadors i influència en la normativa del CTN 178 de AENOR; amb projecció professional internacional per la seva influència immediata i directa sobre les oportunitats de creixement dels ITTs.
 87. Millora permanent de resultats econòmics i optimització patrimonial després de la crisi global. Continuem reajustant les estructures i costos del personal col·legial i, alhora, incrementat la participació reduint costos i augmentant mitjans digitals.
 88. Progrés en projectes innovadors comptant amb la col·laboració de més companys en nous perfils professionals. Així, investiguem per a obrir perfils més avançats als nostres titulats en nous camps d’activitat potencial, com són els projectes tipus en Smart Cities.
 89. Defensa de projectes i col·legiació complets i útils als usuaris mitjançant estudis d’adequació als requeriments de la Comissió Europea i les autoritats de regulació, com la CNMC. Es dissenyen i compleixen els mínims reconeguts en seguretat i salut de les persones i el medi ambient, demostrant per a ITTs continguts en seguretat física i de les comunicacions, peritatges judicials, aplicacions de comunitats intel·ligents, i futurs projectes d’oportunitat.
 90. Consolidació d’esdeveniments territorials referents que arriben a ser líders per àrees tecnològiques: Smart Living Marbella; Smart Cities Murcia; Seguretat i Telecomunicacions Toledo; Turisme Digital Canàries i Balears, Drons Orense.
 91. Consolidació de Convenis amb > 10 Universitats, incloent descomptes, Cursos d’Estiu en 15 anys amb prop de 20 universitats i relacions de col·laboració amb universitats en programes Màsters oficials, Càtedres i trobades amb estudiants cada curs entorn del 50% a nivell nacional.
 92. Posada en marxa de la Xarxa d’Universitats per a coordinació de totes les àrees en relacions amb les Escoles que formen la nostra professió i promoció d’egressats: CODIGAT, CEET, promoció de la col·legiació i premis als enginyers de l’any i lliuraments anuals per territoris.
 93. Assessoria a col·legiats en aspectes més innovadors en àrees tècniques i d’educació i reconeixement universitari que han solucionat múltiples casos de reconeixement d’estudis i progrés de formació personalitzada al llarg de la vida.
 94. Progressos en relacions i acords amb les més altes institucions dels àmbits laborals: Sindicats, UTC, Eurocadres, així com treballadors autònoms: LLIGA
 95. Participació i representativitat màxima des de les entitats de ITT en els òrgans més representatius en el marc internacional: presidències en INGITE, FEANI, EYE, etc.
 96. Creixent homologació de titulats estrangers Europa i Iberoamèrica (Veneçuela, Cuba, l’Equador, el Perú, el Brasil, Mèxic, etc.) fomentant l’adequació i l’orgull de pertinença a la professió.
 97. Aplicació immediata i adequació de normatives innovadores dels entorns professionals i laborals, com les aplicades en transparència amb CTBG; a l’encalç d’horaris laborals d’acord a nova normativa oficial, etc.
 98. Manifestos i resultats d’èxit en acords i propostes comunes de Directors d’Escoles en el marc de la CODIGAT i fòrums d’influència universitària.
 99. Disseny de solucions en Escoles d’Universitats que imparteixen Graus blancs sense atribucions professionals, per a donar cabuda professional en el Col·legi als titulats a partir d’acords perquè cursin programes d’estudis amb assignatures addicionals que els ofereixin un títol amb atribucions.
 100. Obtenció de sentència positiva en el contenciós empresos amb l’Ajuntament de Madrid per a devolució sobre la compravenda de la seu temporal que va haver-hi en la c/Alzines, rescabalant-se a la AEGITT amb 1,4 milions d’euros.
Total Page Visits: 2314 - Today Page Visits: 1
Artículo anteriorDesheredados del Segundo Dividendo Digital, 700MHz, TDT 2, 5G, IoT
Artículo siguienteCurs online per a tècnics competents en l’elaboració de plans d’autoprotecció

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí