Aprovat el reglament del RIPCI

1272

El passat 12 de juny es va publicar al BOE el Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de Instal·lacions de protecció contra incendis i que entrarà en vigor als 6 mesos de la seva publicació.
El Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials (segons la legislació l’Enginyeria Tècnica de Telecomunicació és una enginyeria industrial), aprovat per Reial decret 2267/2004, de 3 de desembre, i el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), aprovat per Reial decret 314/2006, de 17 de març, estableixen que el disseny, l’execució, la posada en funcionament i el manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis, així com els seus materials, components i equips, han de complir l’establert en la seva reglamentació específica.

En la norma publicada es fa referència a l’article 12.1.i) de la Llei 21/1992 , que, en relació amb el contingut dels Reglaments de seguretat industrial, preveu que podran establir: «Quan existeixi un risc directe i concret per a la salut o per a la seguretat del destinatari o d’un tercer, l’exigència de subscriure assegurances de responsabilitat civil professional per part de les persones o empreses que intervinguin en el projecte, adreça d’obra, execució, muntatge, conservació i manteniment d’instal·lacions i productes industrials. La garantia exigida haurà de ser proporcionada a la naturalesa i abast del risc cobert».
Igualment s’indica en l’Article 6 que haurà de presentar-se davant els serveis competents en matèria d’indústria de la Comunitat Autònoma del lloc d’instal·lació, abans de la posada en funcionament de l’equip o el sistema, un projecte signat per tècnic titulat competent, en el qual s’especifiquin les seves característiques tècniques de disseny, de funcionament, d’instal·lació i de manteniment, i s’acrediti el compliment de totes les prescripcions de seguretat exigides per aquest Reglament
En l’article 19. Instal·lació, s’indica que el projecte o documentació serà redactat i signat per tècnic titulat competent, havent d’indicar els equips i sistemes o els seus components que ostentin el marcat CE, els subjectes a marca de conformitat a normes o els que disposin d’una avaluació tècnica de la idoneïtat per al seu ús previst. Igualment s’indica que el projecte, en la seva estructuració i contingut, serà conforme a l’establert en la norma UNEIX 157001, sense perjudici del que, en matèria de contingut mínim de projectes, estableixin les Administracions públiques competents.
Finalment en l’ANNEX III s’indica l‘obligatorietat de les empreses instal·ladores i/o mantenidores d’instal·lacions de protecció contra incendis de comptar entre el personal contractat, com a mínim, amb un responsable tècnic de l’empresa, en possessió d’un títol d’escoles tècniques universitàries, o una altra titulació equivalent, amb competència tècnica en la matèria.

Us recordem la competència tècnica en la matèria dels Enginyers Tècnics de Telecomunicació, recollida des de la creació de la professió en 1845, en totes les normes posteriors, d’entre les quals destaquem el Decret de facultats de 1971, llei de 1957 d’ordenació d’ensenyaments tècnics, llei 12/1986 d’atribucions, i la sectorial d’indústria Llei 21/1992. 

Total Page Visits: 1738 - Today Page Visits: 1
Artículo anteriorEl II Congrés de Seguretat i Telecomunicacions, referent del sector
Artículo siguienteNota aclaridora RPC dels cables elèctrics

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí