Obligacions básiques en matèria laboral

719

Us recordem alguns dels punts que heu de tenir en compte com a empresari/a en matèria laboral i de Seguretat social:

Alta del treballador. Les altres a la Seguretat Social (SS) es fan amb caracter previ a l’inici de l’activitat.

Contractes temporals. Per norma general tots els contractes són indefinits. Excepcions:

  • Per la realització d’un obra o servei determinat.
  • Quan així ho exigeixin les circumstàncies del mercat, acumulació de tasques o excessos de comandes.
  • Per substituir a treballadors amb dret a reserva del lloc de feina.

Persones amb discapacitat. Les empreses amb una plantilla de 50 o més treballadors estan obligades a que al menys un 2% siguin persones amb discapacitat.

Llibre de visites. Ara no és necessari que existeixi el llibre de visites  en cada centre de treball de l’empresa.

Prevenció de riscos laborals. L’empresari està obligat a prendre les següents mesures per a la protecció de la seguretat i salut dels treballadors:

  • Pla de prevenció de riscos laborals i avaluació dels riscos.
  • Planificació de les activitats de prevenció.
  • Informació, consulta i participació dels treballadors.
  • Formació dels treballadors.
  • Vigilància i control de la salut.

Les sancions per no complir amb la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals van de 40 fins a 819.780 euros.

Protecció de dades de caràcter personal. L’empresari està obligat al compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) pel que fa al tractament de les dades personals de les persones físiques. Estaran sotmeses a la LOPD sempre que posseeixin dades de caràcter personal de persones (noms, cognoms, adreça, DNI, número de la Seguretat Social, fotografies…). No complir-ho pot suposar sancions des de 600€ fins a 600.000 euros.

Registre de la jornada laboral. Amb efectes de 12 de maig de 2019 el Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral a la jornada de treball, modifica l’article 34 de l’Estatut dels Treballadors, instaurant el deure de l’empresa de garantir el registre diari de la jornada, que ha d’incloure l’horari concret d’inici i finalització de la jornada de treball de cada persona treballadora, sense perjudici de la flexibilitat horària existent. El registre de la jornada serà obligatori per tots els treballadors de l’empresa.

Conservar documentació. L’ocupador ha de conservar, durant quatre anys la documentació o els registres o suports informàtics en què s’hagin transmès les corresponents dades que acreditin el compliment de les obligacions en matèria d’afiliació, altes, baixes o variacions que, si s’escau, es produïssin en relació amb aquestes matèries, així com els documents de cotització i els rebuts justificatius del pagament. Exemples: contractes de treball, i annexos addicionals; nòmines; rebuts de liquidació de cotitzacions…

Baixes Mèdiques. Et recordem que és obligatori comunicar les baixes mèdiques del treballadors a la vostra gestoria, per tal de confeccionar correctament la nòmina i les assegurances socials.

Assegurances de conveni: És obligatori contractar l’assegurança, segons el que estableixi el conveni col·lectiu del teu sector. La subscripció d’aquesta assegurança es necessari que es reflecteixi a les nòmines dels treballadors.

Total Page Visits: 779 - Today Page Visits: 2
Artículo anteriorConstitució de la demarcació d’Extremadura
Artículo siguienteCurs Certificació energètica amb el CYPECAD MEP i el CYPETHERM HE Plus

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí